17 ianuarie 2021

TR News

Stiri din Teleorman

Jandarmeria Teleorman face angajări

Jandarmeria Teleorman angajează psiholog. Principala condiție pentru a participa la concurs este ca doritorii să aibă studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în specializarea psihologie sau studii superioare de licenţă în specializarea psihologie. Mai mult, candidatul trebuie să deţină atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale ”, treapta de specializare: practicant.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II (psiholog)  – Compartimentul psihologie, post prevăzut cu studii superioare.

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiții

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 5. e) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisia şi subcomisia de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/ tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 6. f) să aibă studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în specializarea psihologie sau studii superioare de licenţă (ciclul I Bologna de studii universitare) în specializarea psihologie;
 7. g) să deţină atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale ”, treapta de specializare: practicant;
 8. h) să obţină după numirea în funcţie autorizaţia de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivelul de secretizare „secret”(Neacordarea autorizaţiei sau retragerea motivată a acesteia determină de drept interdicţia de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivelul de secretizare „secret” şi atrage schimbarea din funcţie/trecerea în rezervă, după caz );
 9. i) să aibă vechime în muncă: minim 1 an;
 10. j) să aibă vechime în specialitate: minim 1 an vechime în postul de psiholog;
 11. k) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 12. l) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 13. m) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 14. n) să aibă înălţimea minimă de 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

 15. o) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 16. p) să nu fi fost trecute în rezervă / încetat raporturile de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale ori din motive imputabile lor.

DOSARUL DE RECRUTARE va cuprinde următoarele documente

–           cererea de înscriere şi CV;

–           copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (se prezintă însoţite de documentele originale sau de copii legalizate ale acestora, pentru certificare);

–           copii ale atestatului de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

–           copii ale actului de identitate şi dacă este cazul, livretului militar;

–           copii ale carnetului de muncă sau documente justificative ale vechimii în muncă şi în specialitate;

–           copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

–           autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

–           cazierul judiciar;

–           caracterizarea de la ultimul loc de muncă;

–           trei fotografii color 3 x 4 cm;

–           două fotografii color 9 x 12 cm;

–           fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

–           declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Concursul va consta în susţinerea unui test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

Graficul privind desfăşurarea principalelor activităţi este următorul:

a) Depunerea cererilor de înscriere până la data de: 12.10.2016, ora 16.00. Cererile se depun numai personal de către candidaţi, până la data şi ora menţionată, în zilele lucrătoare(luni – vineri, între orele 08-16.00), la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman – Serviciul Resurse Umane.

b) Testarea psihologică: data, ora şi locul susţinerii vor fi comunicate în timp util , prin afişare pe pagina de internet şi la avizierul inspectoratului, în funcţie de planificarea de către Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne;

c) Depunerea dosarelor de recrutare ale candidaţilor, până la data de 25.10.2016, ora 16.00. Dosarele de recrutare, în volum complet, se depun numai personal de către candidaţi, până la data şi ora menţionată, în zilele lucrătoare (luni – vineri, între orele 08-16.00), la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman – Serviciul Resurse Umane.

d) Verificarea dosarelor de recrutare ale candidaţilor: 26-28.10.2016, ora 16.00;

e) Afişarea rezultatelor verificării dosarelor de recrutare ale candidaţilor, pe pagina de internet şi la avizierul inspectoratului: 28.10.2016, ora 16.00;

f) Testul scris: în data de 04.11.2016, începând cu orele 10.00, la sediul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, strada Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, Bucureşti.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul anunţ şi ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Tipizatele necesare înscrierii şi întocmirii dosarului de recrutare (cerere de înscriere, CV, autobiografia, tabelul de rude, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare) vor fi primite de către personale care doresc să se înscrie la concurs, la prezentarea pentru înscriere la sediul inspectoratului.

Relaţii suplimentare privind concursul pot fi obţinute la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman, Serviciul Resurse Umane, telefon 0247/311055,  interior 24535,  fax  0247/310415, de luni până vineri , între orele 08.00 – 16.00.