Jandarmeria Teleorman angajează subofițer din sursă externă

Jandarmeria Teleorman face angajări. Este vorba despre un post de subofiţer administrativ principal  – structura  financiar. Pentru această funcție nu sunt necesare studii superioare, ci studii medii.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman organizează concurs cu recrutare din sursă externă pentru ocuparea postului vacant de subofiţer administrativ principal  – structura  financiar, post prevăzut cu studii medii.

Condiții de participare la concurs

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– să fie apţi din punct de vedere medical şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisia şi subcomisia de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/ tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

– să aibă studii medii civile/militare în domeniul economic, cu diplomă de bacalaureat;

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

– să aibă înălţimea minimă de 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

– nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– să nu fi fost trecute în rezervă / încetat raporturile de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale ori din motive imputabile lor.

DOSARUL DE RECRUTARE va cuprinde următoarele documente

 • cererea de înscriere şi CV;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv  din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor  în primul an de la absolvire;
 • trei fotografii color 3 x 4 cm;
 • două fotografii color 9 x 12 cm;
 • fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Atenţie! La depunerea dosarului de recrutare, pentru documentele după care sunt solicitate copii  vor fi prezentate  documentele în original.

Concursul va consta în susţinerea unui test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

Datele privind desfăşurarea concursului

a) Depunerea cererilor de înscriere până la data de: 18.11.2016, ora 16.00. Cererile se depun numai personal de către candidaţi, până la data şi ora menţionată, în zilele lucrătoare(luni – vineri, între orele 08-16.00), la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman – Serviciul Resurse Umane.

b)Testarea psihologică: data, ora şi locul susţinerii vor fi comunicate în timp util , prin afişare pe pagina de internet şi la avizierul inspectoratului, în funcţie de planificarea de către Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne;

c)Depunerea dosarelor de recrutare ale candidaţilor, până la data de 09.12.2016, ora 16.00. Dosarele de recrutare, în volum complet,  se depun numai personal de către candidaţi, până la data şi ora menţionată, în zilele lucrătoare(luni – vineri, între orele 08-16.00), la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman – Serviciul Resurse Umane.

d)Verificarea dosarelor de recrutare ale candidaţilor: 12-14.12.2016, ora 16.00;

e)Afişarea rezultatelor verificării  dosarelor de recrutare ale candidaţilor, pe pagina de internet şi la avizierul inspectoratului: 14.12.2016, ora 16.00;

f)Testul scris: în data de 16.12.2016, începând cu orele 13.00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman, Municipiul Alexandria, strada Alexandru Ghica, nr. 121.

Relaţii suplimentare privind concursul pot fi obţinute la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman, Serviciul resurse umane, telefon 0247/311055,  interior 24535, fax 0247/310415, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *